Allmänna villkor

Allmänna villkor samt tecknande av städ abonnemang mellan privatkund och Sweorice AB;

Sweorice AB Fridtunagatan 41,

582 13 Linköping

Org. nr: 559432-2090

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2023-11-01 och avser samtliga städ- och servicetjänster utförda av Sweorice AB, org-nr. 559432-2090.

Begrepp stil lämpning – Med ”Beställare” avses den kund som beställt tjänsten.
”Uppdrag” avser den beställda tjänsten som Sweorice AB utför åt beställaren mot ersättning. ”Objekt” avser den plats där tjänsten ska utföras. ”Bokning” avser beställarens godkännande av förslag på tid, kostnad samt övriga villkor och förutsättningar för tjänstens utförande.

Dessa allmänna villkor gäller samtliga avtalade tjänster om inte annat anges. Boknings villkoren kompletteras av dessa allmänna villkor. Konsument tjänst lagens (1985:716) bestämmelser tillämpas vid inköp av tjänster där beställaren är konsument. Om beställaren är näringsidkare gäller inte konsument tjänst lagen och dessa avtalsvillkor endast i till lämpliga delar.

2. UPPDRAGET

Sweorice AB skall utföra beställd tjänst fackmannamässigt och samråda med beställaren i lämplig utsträckning. Sweorice AB bibehåller rätten att ensidigt vägra utföra beställda tjänster vid särskilda skäl. Skäl för att avbryta uppdrag är exempelvis otillräcklig eller bristande utrustning och material för utförandet, icke godtagbar arbetsmiljö eller andra omständigheter som påverkar vår möjlighet att utföra beställd tjänst enligt avtal.

3. UTRUSTNING OCH STÄDMATERIAL

  • Framkörningsavgift 90 kr: Gäller inom kommunerna Linköping, Mjölby, Norrköping, Söderköping

  • Framkörningsavgift 150 kr: Gäller för Finspång, Motala, Vadstena Ödeshög, Kisa, Kolmården.

4. KUNDENS ÅTAGANDE

Kund ansvarar för att tillgodose Sweorice AB:s medarbetare med godtagbar arbetsmiljö i enlighet med gällande lagkrav och föreskrifter.

5. ARBETSLEDNING & KONTAKTPERSON

Arbetet leds och kontrolleras av Sweorice ABs arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Sweorice AB kan vända sig för rapportering, kvalitet kontroller och förfrågningar.

6. NYCKELHANTERING

A) Engångs uppdrag (flyttstädning/storstädning, fönsterputs eller motsvarande). Beställaren ansvarar för att tillsammans med Sweorice AB besluta hur nyckel hantering samt låsning vid avslutat projekt skall genomföras. Sweorice AB tar fullt ansvar för nycklar då nyckel kvittens finns.
B) Abonnemang/Återkommande städning (hemstädning, kontorsstädning, trappstädning eller motsvarande) Beställaren skall tillhandahålla Sweorice AB rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande, för tillträde. Sweorice AB förser nycklarna med registrerade försäkring brickor My Safety. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos beställaren som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev. Försäkring brickan återlämnas till Sweorice AB tillsammans med signerad kvittens som bekräftar att kund har fått nycklarna tillbaka. I de fall försäkring brickan inte återlämnas till Sweorice AB debiteras 500 SEK exkl. moms för förlorad egendom som tillhör Sweorice AB.

7. LEVERANSTID

Leveransdatum framgår i boknings bekräftelsen som erhålls vid bekräftad beställning.

8. KONKURRERANDE VERKSAMHET

Sweorice AB:s medarbetare äger ej rätt att under sin anställningstid och utan skriftligt medgivande bedriva konkurrerande verksamhet och är därigenom förhindrad att ta anställning hos beställaren eller åta sig motsvarande uppdrag för egen räkning för beställaren. Skulle så ändå ske skall beställaren utge ersättning till Sweorice AB med ett belopp motsvarande 30 % av ett års arvode enligt detta kontrakt eller med det högre belopp till vilket av Sweorice AB visad skada uppgår.

9. BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske till Sweorice AB:s Bankgiro-nr 290-7251. Vid betalning skall OCR-numret anges som referens. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och förseningsavgift på 60kr. En aviavgift på 50kr tillkommer vid pappersfaktura, ingen aviavgift tillkommer om fakturering sker via e-post eller Kivra.

Abonnemang fakturering sker månadsvis den 20:e eller närmast föreliggande vardag med 10 dagars betalningsfrist. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Fakturerings alternativ e-postfaktura samt e-faktura till bank är avgiftsfri. Vid tillvalet pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 50 kronor inklusive moms.

Betalning skall ske inom 14 dagar för engångs uppdrag (flyttstädning),10 dagar för storstädning, fönsterputs mm), 25 dagar för fasta privatkunder (återkommande städning), 20 dagar för företagskunder. Tilläggstjänster faktureras löpande av leverantör och betalning skall vara Sweorice AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Sweorice AB blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Sweorice AB i efterhand rätt att kräva beställaren på motsvarande belopp.

10. KREDITUPPLYSNING

Kreditupplysning genomförs vid samtliga engångs uppdrag. Vid eventuella betalningsanmärkningar begärs förskottsbetalning.

11. PRISJUSTERING

Vid förändrade kostnader för Sweorice AB som exempelvis ökade personalkostnader, försäkrings kostnader, material kostnader eller skatter så kan priser komma att justeras. Prisjusteringar aviseras minst (30) dagar i förväg via hemsidan (www.tingstad.com) eller via nyhetsbrev. Kommande pris sänkningar eller pris höjningar påverkar inte redan utförda tjänster.

12. UPPSÄGNING

Privatkunder – Ingen uppsägningstid. Företagskunder/Fastigheter- 90 dagars ömsesidig uppsägningstid.

13. INSTÄLLELSEAVGIFT

99 kr inkl moms per städ tillfälle (hemstädning, fönsterputs). 199 kr inkl moms per städ tillfälle (flyttstädning, storstädning). Inställelse avgiften är ej skattesubventionerad

14. TILLTRÄDE OCH IORDNINGSTÄLLANDE

Beställaren skall lämna tillträde samt se till att objektet är i sådant skick att tjänsten kan utföras.

15. ANSVAR

Sweorice AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats beställaren på grund av Sweorice AB:s fel. Person skador regleras i enlighet med Sweorice AB:s försäkring. Beställaren skall, där så är möjligt, vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Sweorice AB ansvarar inte för beställarens maskin eller för utrustnings haveri eller andra skador som orsakats av normalt slitage. Eventuella skador eller annan påverkan på maskiner och utrustning som används av Sweorice ABs medarbetare, som inte orsakas av slarv, skall ersättas av beställaren. Om beställaren kräver ersättning för skadad maskin eller utrustning skall det skadade objektet lämnas över till Sweorice AB. Skade anmälan skall lämnas in skriftligen och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

16. ERSÄTTNINGSANSPRÅK

A) På grund av skada. Eventuella ersättnings anspråk skall anmälas skriftligen till Sweorice AB. Om ersättnings anspråket anmäls senare än (3) arbetsdagar efter konstaterad skada förlorar beställaren rätt till ersättning.
B) På grund av bristfälligt utfört arbete. Eventuella ersättnings anspråk skall anmälas skriftligen och med bifogade bevis, såsom bilder/video till Sweorice AB, dock senast tre (3) arbetsdagar efter utförd städning. Om ersättnings anspråket anmäls senare förlorar beställaren rätt till ersättning.

17. AVBESTÄLLNING/OMBOKNING

Om- eller avbokning av tjänst sker kostnadsfritt om sådan sker minst (2) vardagar före planerat utförande. Samtliga om- och avbokningar skall meddelas av beställaren till arbetsledning via e-post(info@sweorice-ab.se), telefon(0732-34 28 90) eller via hemsida(www.sweorice-ab.se). Avbeställningar som mottages senare än (2) arbetsdagar före utförandet debiteras med fullt pris, utan RUT-avdrag. Sweorice AB kan inte garantera att utförandet genomförs av tidigare inplanerad medarbetare vid en eventuell ombokning.

18. UTEBLIVNA TILLFÄLLEN

Om uppdraget inte kan utföras enligt överenskommelse och ingen av- eller ombokning har registrerats kommer det uteblivna utförandet att debiteras enligt avtal. Sworice AB förbehåller sig rätten att ställa in bokade tillfällen. Detta skall beställaren informeras om före uppdragets starttid.

19. HELGDAGAR

Planerade uppdrag som infaller på en röd dag bokas om.

20. SJUKDOM

Sjukdom påverkar inte bestämmelserna för avbokning, ombokning eller uteblivna tillfällen.

21. NÖJD KUND-GARANTI

För att du ska känna dig tryggare har vi alltid 14 dagar garanti efter flyttstädning.

Angående hemstädning och storstädning har vi alltid 3 dagars garanti efter städning.

När du anlitar oss för fönsterputsning vill vi att du ska kunna känna dig trygg med att du får ett korrekt utfört jobb till överenskommet pris. Mer-än-nöjda kunder är grunden för vår affärsidé, det är så vi kan växa och utvecklas som företag. Det är därför vi på Sweorice AB erbjuder en mer-än-nöjd-garanti i 5 dagars städ garanti.

Är beställaren inte nöjd med den utförda tjänstens resultat skall denne kontakta arbetsledningen i första hand. Engångs uppdrag besiktigas på plats av medarbetare som utfört tjänsten tillsammans med beställaren eller dess kontaktperson vid avslutat uppdrag eller senast inom 48 timmar för att nöjd kund-garantin skall gälla. Eventuella avvikelser åtgärdas av Sweorice AB medarbetare på plats vid besiktningen.

22. REKLAMATIONER OCH TVISTER

Beställaren ska underrätta Sweorice AB om eventuella avvikelser uppkomna i samband med utförandet av beställd tjänst. Detta skall meddelas inom (72) timmar efter utfört uppdrag. Sweorice AB åtar sig att, om möjligt, åtgärda felet inom 48 timmar. Om beställaren åtgärdar eventuella avvikelser själva utan att samråda med Sweorice AB utgår ingen ersättning. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från oss. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har beställare rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.
Skulle Sweorice AB misslyckas med att lösa reklamationen på ett godtagbart sätt rekommenderas beställaren att överlämna reklamationen till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi förbinder oss att följa eventuella utslag i Allmänna Reklamationsnämnden.

För juridiska personer skall tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av dessa villkor, inklusive frågor uppkomna med anledning av denna tjänst som tillhandahålls av Sweorice AB, avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt varvid Linköpings tingsrätt ska vara första instans.

Skador på fast och lös egendom som golv, spis, kyl, säng och andra möbler kontrolleras i första hand av Sweorice AB tillsammans med beställaren. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Sweorice AB som åsamkat skadan kommer Sweorice AB att ersätta beställaren för skadan.

Skador som inte ersätts
• Skador som åsamkats med anledning av att lösa/fast inventarier inte är korrekt monterade eller placerade, exempelvis fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål.
• Skador på lös eller fast egendom som kräver särskild aktsamhet, där kunden inte meddelat Sweorice AB om detta.
• Förslitningsskador på inventarier som uppkommer vid normal och ansvarsfull städning.

All information gällande skötsel av material eller egendom som kräver särskild aktsamhet ska meddelas arbetsledningen innan påbörjat utförande.

23. FÖRSÄKRING

Sweorice AB innehar ansvars försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadestånds skyldighet enligt dessa allmänna villkor. Sweorice AB har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje enskilt skadetillfälle samt försäkring som täcker eventuella kostnader som uppkommer i samband med lås byte eller vid förlust av nycklar.

24. FORCE MAJEURE

Händelser utom Sweorice AB:s kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som med för att Sweorice AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Sweorice AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Sweorice AB själv vidtar eller är föremål för sådan konflikt åtgärd.

25. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Villkors ändringar meddelas beställaren minst (30) dagar innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Sweorice ABs hemsida (www.sweorice-ab.se).

26. HÄVNING

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller bedöms vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter. Om betalning inte erläggs i rätt tid och beställaren trots påminnelse därom ej betalat, har Sweorice AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsument tjänst lagens bestämmelser.

27. SEKRETESS

Samtliga av våra uppdrag behandlas med sekretess. Sweorice ABs medarbetare har signerat sekretess förbindelser och tillämpar tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information från Sweorice AB konfidentiellt.

VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR ÄR UPPDATERADE 2023-11-01 OCH GÄLLER TILLSVIDARE

Scroll to Top