Flytthj√§lp och √∂vriga transporter ‚Äď allm√§nna best√§mmelser och leveransvillkor

Första besöket av arbetsledare från Sweorice AB är kostnadsfri.
Om kunden uteblir från mötet utan att ha avbokat det senast 24 timmar i förväg så debiteras 350 kr inkl moms som avgift för det uteblivna besöket.
Den offert som sweorice-ab.se lämnar är inte bindande.

 
 
  1. Fel eller brist i uppdrags utförande ska av kunden omgående skriftligen reklameras till leverantören. Fel eller brist som upptäcks av kunden efter det att uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju kalenderdagar efter det att uppdraget avslutades.  Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kundens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt
  2. Det åligger kunden att meddela Sweorice AB om antika och känsliga föremål.
  3. Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden väsentligt brutit mot avtalet eller vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på arbetsmarknaden. Detsamma gäller om uthyrd personal utsätts för diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning eller funktionshinder eller i fall där kund kräver uthyrds personals medverkan till sådan diskriminering.
  4. Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden kommer på obestånd och inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande eller om kunden utan medgivande från leverantören överlåter avtalet på annan
  5. Avbeställning av transporttjänster är avgiftsfri om den sker senast 24 timmar före startdatum. Annars har Sweorice AB rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att vi inte har kunnat åta oss annat arbete. Ersättningen motsvarar minimum debiterings belopp på 1194 kr inkl moms.
  6. Kunden har rätt att avbeställa en tjänst innan arbetet har avslutas mot ersättning till företaget enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. Om kunden avbeställer tjänsten innan arbetet har slutförts har Sweorice AB rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts.
  7. Tjänsten räknas som avbeställt endast efter skriftlig/ muntlig bekräftelse från Sweorice AB.
  8. Efter utförandet av offerten får kunden en faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar för privata personer och 30 dagar för juridiska personer. Dröjsmålsräntan är 10 procent. Dröjsmålsräntan beräknas per år och man räknar med 360 dagar. Fakturaavgift är 39 kr inkl. moms för privata personer och 60 kr för juridiska personer.
ads
Scroll to Top